Archive for the 'แนะนำบริการ' Category

การศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การศึกษาประวัติศาสตร์

ในแนวที่กว้างจะช่วยให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้ว ปัญหาการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอไม่เท่าเทียมกันในสังคมต่างๆนั่นเอง เพราะสังคมบางแห่งได้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองและสังคมไปมากกว่าสังคมอื่นๆ ทำให้เกิดช่องว่างเกิดความขัดแย้ง และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมโลกให้ก้าวไปด้วยกัน ดังนั้นทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ถูกจัดว่าด้อยพัฒนา ต่างจึงต้องการให้สังคมที่ยังพัฒนาช้า ได้พัฒนาเร็วขึ้น คำว่า พัฒนาในที่นี้จึงมีนัยหมายถึงการพัฒนาแบบทุนนิยม ซึ่งเป็นวิถีการผลิตที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

ในห้วงกาลเวลาที่ผ่านมา เมื่อกล่าวถึงเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน บทเรียนต่างๆที่เราเรียนกันนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันเสมอ ในแต่ละหน้าประวัติศาสตร์ไม่เคยมีเลยที่จะกล่าว ถึงการดำรงอยู่อย่างเดียวดายของมนุษย์โดยปราศจากการติดต่อกับผู้อื่น จากการรับรู้ของเราไม่ว่าจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา สิ่งที่เราได้ยิน ด้วยหู ทั้งความกว้างใหญ่ไพศาลของภูมิประเทศที่เราเห็นจนชินตา วิถีชีวิต วิวัฒนาการ ความภาคภูมิใจที่เรามีต่อชาติพันธุ์ และประเทศของเราก็ไม่สามารถลบทิ้งเอาความเป็นจริงที่ว่าโลกนั้นกว้างใหญ่กว่าที่เราเห็น และก็มีผู้คนมากมายที่แตกต่างจากเราอาศัยอยู่

การศึกษาถึงประวัติของพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลก

ลัทธิล่าเมืองขึ้นและลัทธิอาณานิคมแผนใหม่จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาการพัฒนาประเทศได้อย่างถ่องแท้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ต้องศึกษาถึงปัจจัยภายในสังคมไทยเอง โดยเฉพาะการคลี่คลายขยายตัวของระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบศักดินาและวัฒนาดั้งเดิมซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างที่เป็นอยู่ด้วยเช่นกัน

เราจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยไม่มีนิสัยในการค้า ไม่มีนิสัยในการอดออมเพื่อลงทุนขยายกิจการให้ดีขึ้น ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาว่าคนไทยต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่ คนจีนอพยพเข้ามาทำงานเป็นพ่อค้าเรือสำเภาและแรงงานรับจ้าง โดยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่อย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงวัฒนธรรม ศักดินาที่ยกย่องขุนนาง ดูถูกพ่อค้าและช่างฝีมือตลอดจนปัจจัยอื่นๆในอดีตที่มีผลต่อการหล่อหลอมพื้นเพทางวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบัน

การสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต

มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอยู่หลายเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการรู้ในรายละเอียด แต่หาคำตอบได้ค่อนข้างยากว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากการมีหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อย และไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเหมือนกับบางชาติ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีหลักฐานและข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้มาก การที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีน้อย อาจเป็นเพราะคนไทยไม่นิยมการจดบันทึกและหลักฐานที่มีอยู่ก็อาจถูกทำลายไปเพราะสงคราม หรือเกิดความเสียหายเพราะอากาศร้อนชื้น หรือขาดการเก็บรักษาที่ดีทำให้หลักฐานชำรุดสูญหายได้

การจะค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราสนใจ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการสิ่งแรกที่เราจะต้องปฏิบัติคือ การตั้งประเด็นที่จะศึกษา หรือค้นคว้า จากนั้นทำการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยระยะเวลา และต้องค้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ทำการวิเคราะห์และตีความหมายทางประวัติศาสตร์ โดยการนำข้อมูลที่สืบค้นได้มาเป็นเหตุและผลเพื่อตีความไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริง และกว่าจะมาเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ต้องผ่านกระบวนการหลายๆอย่าง

แม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีอยู่ไม่มาก แต่เราก็สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆมาช่วยในการทำการศึกษาค้นคว้าได้ เช่น หลักฐานของชาวต่างชาติที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้ รวมทั้งหลักฐานประเภทโบรณสถาน โบราณวัตถุ ภาพถ่าย หรือหลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญและทรงคุณค่าแก่การศึกษาต่อไป ซึ่งกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการศึกษาและการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และนำไปใช้อย่างถูกต้อง

ความสำคัญของข้อมูลทางประวัติศาสตร์

1.ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รู้เกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่น
2.ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆในสมัยของตนได้
3.ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาสลับซับซ้อน
4.ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถนำมาเป็นบทเรียน และประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา และวิกฤตการณ์ต่างๆ

ความสะดวกสบายในการจัดเก็บเอกสารในปัจจุบันของรูปแบบออนไลน์

ยุคนี้เป็นยุคที่การทำงาน ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมบนโต๊ะทำงานอย่างเช่นสมัยก่อนแล้ว พนักงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ออกไปหาลูกค้า ออกไปประชุมข้างนอก นั่งทำงานในร้านกาแฟ หรือแม้แต่เอางานกลับไปทำที่บ้าน ภาพที่คุ้นตาเมื่อ 2 – 3 ปีก่อน คือพนักงานแบกกระเป๋าโน้ตบุคหนักร่วม 3 กิโลกรัม เพราะเอางานกลับไปทำที่บ้าน หรืออาจก้อปปี้ไฟล์ใส่ Thumb Drive เพื่อไปทำงานต่อที่บ้าน ซึ่งก็เสี่ยงกับไวรัส และข้อมูลบริษัทรั่วไหล ปัจจุบันมีบริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Cloud (คลาวด์) ซึ่งให้บริการสร้างเอกสารได้ฟรี ที่สำคัญ มีพื้นที่ให้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบฟรีๆ สร้างเอกสารได้แบบง่ายๆ เหมือนกับโปรแกรม Office ปกติ โดยสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ที่มีเบราวเซอร์ แม้แต่เครื่องที่ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆก็สามารถใช้งานได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รู้หรือไม่ว่า เครื่องมือในการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารแบบฟรีๆ นั้นอยู่ใกล้ตัวมากจนเราคาดไม่ถึง เพราะมาพร้อมกับ Microsoft Account หรือ Microsoft Passport ซึ่งก็คือ บัญชี Hotmail, Live.com, Windowslive, Outlook.com นั่นเอง เรียกว่าใครที่มีอีเมล์ของไมโครซอฟต์ คุณได้พื้นที่ในการสร้าง จัดการ เก็บเอกสารแบบฟรีๆ จากเครื่องมือใกล้ตัวมากๆ โดยที่เราไม่เคยได้ใช้งานเลย

เราสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสาร รูปภาพ โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขั้นต้น 7GB แจกฟรีสำหรับทุก Account เราสามารถสร้างเอกสารได้ทั้ง Word, PowerPoint, Excel, OneNote และทำแบบสำรวจผ่าน Excel ได้ด้วย ซึ่งการทำงานจะเหมือนกับโปรแกรม Office ปกติ เพียงแต่ใช้งานบนเบราวเซอร์ (แนะนำให้หมั่นเซฟบ่อยๆ เพราะหากเบราวเซอร์แฮงค์ เอกสารเราจะอาจจะสูญหายได้ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะหากเราเซฟครั้งแรกแล้ว เรายังสามารถกู้คืนเอกสารได้) การจัดการงานเอกสารผ่าน Cloud เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดรายจ่ายในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการก้อปปี้ไฟล์ไปทำที่บ้าน ลดภาระในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพิ่ม ลดความเสี่ยงในการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน อันเป็นสาเหตุของการติดไวรัส สแปม โทรจัน หรือสิ่งแปลกปลอมที่อาจล้วงเข้าไปในระบบขององค์กรได้ การทำงานบน Cloud ใช้เพียงการล็อกอินบัญชี หากอยู่ข้างนอก จะต้องแก้ไขงานเอกสาร ก็สามารถทำได้ผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องใดก็ได้ในโลก เป็นการลดช่องว่างของการทำงานให้สะดวก ลดเวลาในการเดินทาง ทำให้การทำงานยืดหยุ่นขึ้น สมกับเป็นการทำงานในยุคโมบายออฟฟิศ

เทคโนโลยีสินค้าและบริการออนไลน์มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก

อินเทอร์เน็ตช่วยให้ทุกคนสามารถซื้อสินค้าและชำระเงินได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จากนั้นสินค้าที่สั่งซื้อก็จะถูกจัดส่งมาถึงหน้าประตูบ้านอย่างรวดเร็ว ในอดีตอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้รับสินค้าหายากที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่ขณะนี้การซื้อสินค้าสามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่วัน สะดวก ง่ายและโปรโมชั่นที่มีให้เลือกมากมาย คือเหตุผลสำคัญที่คนเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตามในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดเลือกใช้โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่สามารถปกป้องคุณจากภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ การยึดมั่นปฏิบัติตามคำแนะนำในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัยนี้สามารถช่วยคุณได้อย่างมาก แต่การใช้โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสบายใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เพราะสื่อออนไลน์บนโลกไซเบอร์ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีและสีสัน

ช่วยให้การเสนอขายสินค้าดูดีและดึงดูดได้มากกว่าวิธีปกติธรรมดาทั่วไป ผู้ประกอบการอาจใช้ลูกเล่นในการนำเสนอ อาจการตกแต่งภาพของสินค้าและองค์ประกอบในรูปให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สร้างวิดีโอสาธิตวิธีใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญหรือดาราผู้มีชื่อเสียงก็น่าสนใจเพราะสามารถส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้รับชมได้ไม่น้อย จึงเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องยอมรับว่าการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า

มีข้อได้เปรียบมากกว่าลงทุนเปิดร้านหรือโชว์รูมเป็นของตนเอง เพราะการมีหน้าร้านจะต้องเสียค่าเช่า ค่าตกแต่ง ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ อีกจิปาถะ รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลเปิดปิดร้าน ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ามากสักเท่าไรสำหรับธุรกิจซึ่งเพิ่งสร้าง เพราะอาจทำให้ระยะเวลาคืนทุนยืดออกไปอีก การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีคู่แข่งขันไม่มากที่หันมาใช้กลยุทธ์วิธีนี้ ดังนั้นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งน่าสนใจมากซึ่งผู้ประกอบการควรนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังควรก้าวให้ทันเทคโนโลยีต่างๆด้วย

การจับสินค้ามาขาย ไม่ว่าจะขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ก็มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเสมอก็คือ การรู้จักเทรนด์ของความต้องการของผู้บริโภคกำลังอยู่ที่สินค้าอะไร ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่แบ่งแยกพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น อย่างไรก็ดีอินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลายๆอย่างรวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการขาย และโอกาสหารายได้ ทำให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ๆและจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน พ่อค้าแม่ค้าที่รู้จักใช้ประโยชน์จากมัน ก็ต้องอัพเดทตัวเองให้ทันกับเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้ด้วย เข้าใจและใช้มันอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้ตนเองได้ไม่ยาก

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์และทางอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูล กลายเป็นแหล่งที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆไว้ในสื่อที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ โดยมีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เป็นเครื่องมือช่วยจัดข้อมูลให้ถูกต้อง มีระบบ สะดวก และรวดเร็วในการค้นคืนสารสนเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานต่างๆ อ้างถึงในฐานข้อมูลฟรีออนไลน์ เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ส่วนฐานข้อมูลฟรีออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง logın ผ่านระบบและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นๆ

การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูล

ทำให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจะมีส่วนที่สำคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูล คือ ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ มีความเป็นอิสระของข้อมูล สามารถขยายงานได้ง่าย ทำให้ข้อมูลบูรณะกลับสู่สภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากระบบฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการแล้วนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานของผู้บริหาร โดยอาศัยโปรแกรมเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล

ข้อมูลต่างๆที่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล

นอกจากจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันแล้วยังต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับระบบแฟ้มข้อมูล 1 ระบบและจะเรียกฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นว่า ระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการคำนวณเงินเดือน เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะแตกต่างจากการจัดเก็บข้อมูลของระบบแฟ้มข้อมูล เนื่องจากในฐานข้อมูลนั้นข้อมูลต่างๆที่สัมพันธ์กันจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกแยกเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูล

บทบาทของฐานข้อมูลฟรีออนไลน์

1. บทบาทต่อความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ ได้สารสนเทศใหม่ ทำรายงานสรุปเพื่อวางแผนและตัดสินใจต่อไป
2. บทบาทในการจัดการข้อมูล คือจัดการเนื้อหาของสารสนเทศให้อยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นได้และเข้าถึงเนื้อหาในระดับลึกได้
3. บทบาทในการสืบค้นข้อมูล ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ทันเวลา ช่วยในการจัดเรียงเอกสาร ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้หลายทางมากขึ้น ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูล ทำรายงานและการวิจัยเร็วยิ่งขึ้น
4. บทบาทในการเผยแพร่สารสนเทศ ช่วยให้การทำงาน สะดวก ทันเวลา สามารถนำชิ้นงานที่ทำขึ้นออกเผยแพร่ได้เร็วยิ่งขึ้น
5.บทบาทต่อการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้ สามารถเข้าใช้สารฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะไม่ต้อง logın ผ่านระบบและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ฐานข้อมูล

การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สามารถเข้ากับการทำงานได้อย่างดี ซึ่งเราก็สามรถที่จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเอกสารออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นจากที่ใดก็ได้บนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เอกสารออนไลน์ก็แชร์ได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารเหล่านั้นได้แทนที่จะต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับอีเมล มีโบนัสเสริมให้คุณสามารถอ่านและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ในเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยถ้ามีการเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์

ในการทำงานใด ๆ ก็ตาม จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการที่ไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องของ การจำแนกประเภทเอกสาร และทำอย่างไรที่จะช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย

ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร    
1. การเตรียม คัดแยก จัดเอกสาร
2. การสร้างโครงสร้างในการจัดเก็บเอกสาร
3. การสแกนเอกสาร
4. การปรับแต่งเอกสารในเครื่องสแกน
5. การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
6. การนำเอกสารเข้าระบบเข้าสู่เครื่องระบบซอฟท์แวร์
7. การจัดเอกสารต้นฉบับในสภาพเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเอกสาร   
1. สามารถทำงานและการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
2. ประหยัดเวลาในการคัดแยกเอกสาร โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องสแกนเนอร์
3. สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารไว้ในตู้ แฟ้ม กระดาษ
5. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บเอกสาร โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ในระบบคอมพิวเตอร์
6. ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นการเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
7. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บเอกสาร

ทุกวันนี้ คงไม่มีองค์กรใดที่จะปฏิเสธความสามารถของเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในขณะที่มีราคาถูกลง องค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงมีความสามารถที่จะลงทุนได้ โดยเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าว เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดเก็บเอกสารได้ นำไปพัฒนาเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร ของแต่ละองค์กรต่อไป

 

ปัจจุบันมีบริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์

ยุคนี้ เป็นยุคที่การทำงาน ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมบนโต๊ะทำงานอย่างเช่นสมัยก่อนแล้ว พนักงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ออกไปหาลูกค้า ออกไปประชุมข้างนอก นั่งทำงานในร้านกาแฟ หรือแม้แต่เอางานกลับไปทำที่บ้าน ภาพที่คุ้นตาเมื่อ 2 – 3 ปีก่อน คือพนักงานแบกกระเป๋าโน้ตบุคหนักร่วม 3 กิโลกรัม เพราะเอางานกลับไปทำที่บ้าน หรืออาจก้อปปี้ไฟล์ใส่ Thumb Drive เพื่อไปทำงานต่อที่บ้าน ซึ่งก็เสี่ยงกับไวรัส และข้อมูลบริษัทรั่วไหล

หน่วยงาน องค์กร บริษัท SME ที่ต้องการเก็บเอกสาร จำนวนมาก หลายส่วน แบบออนไลน์ หลายแผนก หรือ เนื่องจากอยู่ต่างสถานที่กัน โดยระบบสามารถสร้างเมนู ฐานข้อมูลการเก็บเอกสารไม่จำกัด กำหนดสิทธิเข้าใช้งานได้อิสระ สามารถใช้เป็นระบบ Knowlegde Management ( KM ) , จัดเก็บสัญญา ,จัดเก็บใบเสร็จ,หลักฐานการจ่ายเงิน จัดเก็บ Spec สินค้า ,จัดเก็บเอกสารเข้าออกสำนักงานได้

การเก็บเอกสารออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นจากที่ใดก็ได้บน อุปกรณ์หลากหลายชนิด เอกสารออนไลน์ก็แชร์ได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสาร เหล่านั้นได้แทนที่จะต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับอีเมล มีโบนัสเสริมให้คุุณสามารถอ่านและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ในเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยถ้ามีการเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ในตำแหน่งที่ ตั้งออนไลน์

ปัจจุบันมีบริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Cloud (คลาวด์) ซึ่งให้บริการสร้างเอกสารได้ฟรี ที่สำคัญ มีพื้นที่ให้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบฟรีๆ สร้างเอกสารได้แบบง่ายๆ เหมือนกับโปรแกรม Office ปกติ โดยสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ที่มีเบราวเซอร์ แม้แต่เครื่องที่ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆก็สามารถใช้งานได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รู้หรือไม่ว่า เครื่องมือในการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารแบบฟรีๆ นั้นอยู่ใกล้ตัวมากจนเราคาดไม่ถึง เพราะมาพร้อมกับ Microsoft Account หรือ Microsoft Passport ซึ่งก็คือ บัญชี Hotmail, Live.com, Windowslive, Outlook.com นั่นเอง เรียกว่าใครที่มีอีเมล์ของไมโครซอฟต์ คุณได้พื้นที่ในการสร้าง จัดการ เก็บเอกสารแบบฟรีๆ จากเครื่องมือใกล้ตัวมากๆ โดยที่เราไม่เคยได้ใช้งานเลย

ดังนั้นการจัดเก็บเอกสาร และ การบริหารจัดการเอกสารในองค์กร ที่หมุนเวียนกันภายในสำนักงาน (ออฟฟิศ) ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ความสะดวกสบายในการส่งเอกสารไปมา ในองค์กร และ การลดต้นทุนการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ ถือว่าช่วยได้มากทีเดียว โปรแกรมนี้ชื่อว่า E-Document เป็น ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบมาเพื่อแชร์เอกสาร บริหารงานเอกสาร ที่ใช้ภายในองค์กรอย่างแท้จริง

โปรแกรมการเก็บเอกสารแฟ้มประวัติออนไลน์เพื่อความสะดวกต่อการใช้ง่ายครั้งต่อไป

edoc_process

แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานในระบบโปรแกรมซอฟแวร์ ทั้งชนิด ยี่ห้อหรือรุ่นต่างๆ มากมาย เพื่อใช้ในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลซึ่งเป็นการประหยัดพื้นที่และลดการใช้เอกสารการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน แต่ในยามที่จำเป็น เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติของพนักงานก็ยังมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานสืบค้นตัวบุคคล หลักฐานทางคดี รวมทั้งยังเป็นความจำเป็นทางด้านกฎหมายแรงงานที่บังคับให้มีการจัดทำทะเบียนลูกจ้าง และโปแกราเก็บเอกสารนี้ เราสามารถจัดเก็บเอกสารที่มีมากมายของแต่ละคน ให้เป็นระบบ เป็นหมวดเป็นหมู่ ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงใส่รหัสประจำตัวประชาชน ก็สามารถสืบค้น เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคนๆ นั้นได้ทันที หรือเลือกที่จะกำหนดรหัสอื่นๆ ที่เป็นคีย์หลักช่วยในการค้นหาได้ตามต้องการ สามารถกำหนดและปรับปรุง หมวดหมู่และประเภทของเอกสาร ตามที่หน่วยงานต้องการได้ จัดเก็บเอกสารอัตโนมัติในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง

จุดเด่นของโปรแกรมเก็บเอกสาร คือ

ง่ายในการบริหารจัดการ การใช้งานและบำรุงรักษา ไม่ซับซ้อนและการเข้าถึงชนิดเอกสารที่ต้องการทำได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเพิ่มได้โดยไม่จำกัด มีวิธีในการนำเอกสาร หรือไฟล์เอกสารเข้าจัดเก็บได้หลากหลายวิธี เช่น การนำเข้าเอกสารชนิดไฟล์ TIFF, การอ่าน Barcode บนภาพเอกสาร หรือจาก Function Sheet เป็นต้น

การประยุกต์ใช้งาน ในการจัดเก็บเอกสาร สำหรับหน่วยงานต่างๆ

การประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจประกันภัย เช่น
– การเก็บข้อมูลของพนักงาน, ตัวแทนขาย, ตัวแทนประกัน (ใบสมัครงาน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชี, เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/ประกันสังคม, เอกสารค้ำประกันพนักงานและสำเนาบัตรแนบต่างๆ ของผู้ค้ำประกัน, ใบประเมินผลทดลองงาน, เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล, เอกสารการตรวจสุขภาพ, เอกสารขอเบิกค่าตรวจสุขภาพของพนักงาน, หนังสือรับรองการทำงานทุกประเภท ฯลฯ)
– การเก็บข้อมูลพนักงานเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่/ระดับ การโอนย้าย (การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่/ ระดับ, การโอนย้าย, หนังสือปรับปรุงฐานะ, ปรับวุฒิการศึกษา/ปรับระดับพนักงาน, หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารตัวแทน ฯลฯ)
– การเก็บข้อมูลพนักงานเกี่ยวกับเงินเดือน (ขออนุมัติเงินเดือน, หนังสือแต่งตั้งทดลองงาน, หนังสือแต่งตั้งพนักงานประจำ, สัญญาจ้างงาน, ค่าพาหนะ, ค่ารับรอง, ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย, ใบปะหน้า/รายละเอียดก่อนเริ่มงาน ฯลฯ)
– การเก็บข้อมูลพนักงานเกี่ยวกับประวัติการศึกษา (Transcript, เอกสาร LOMA, CFA, เอกสารอนุมัติการรับทุนการศึกษา, ICA )
– การเก็บข้อมูลพนักงานเกี่ยวกับประวัติทางวินัย (หนังสือชมเชยพนักงาน, หนังสือตักเตือน, บันทึกอนุมัติลาป่วย, บันทึกอนุมัติลาคลอด, บันทึกอนุมัติการเข้า-เลิกทำงานก่อนเวลาปกติ, หนังสือแจ้งผลการสอบ, บันทึกการขออนุมัติกำลังคนขาดแคลน, บันทึกขอพนักงานเพิ่ม, ปรับปรุงอำนาจในการพิจารณารับประกัน, หนังสือแจ้งผลการสอบ ฯลฯ)
– การเก็บข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า (แบบคำขอเอาประกันชีวิต, กรมธรรม์, คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอต่ออายุกรมธรรม์, หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัยและขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร อัตโนมัติ ฯลฯ )
– การเก็บข้อมูลสินไหมของลูกค้า (แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (OPD), แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD), แบบคำร้องขอรับสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยกลุ่ม กรณีมรณกรรม, แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนทุพพลภาพ ฯลฯ )

แนวความคิดสำหรับการทำธุรกิจ ที่สุดยอดของพี่ต่อฟีโน

แนวความคิดที่สุดยอดของพี่ต่อฟีโน

แนวความคิดที่สุดยอดของพี่ต่อฟีโน

สวัสดีครับ ไม่มั่นใจเลยครับว่าเพื่อน ๆ ผู้อ่านคุ้นเคยหรือว่ารู้จักพี่ ๆ คนนี้หรือเปล่า สำหรับใครไม่รู้จักก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูครับว่า “พี่ต่อ ฟิโน” บุคคลผู้เป็นเบื้องหลังหนัง หรือว่าภาพยนต์โฆษณาที่ได้รับรางวัลมากมาย จนได้รับการรางวัลมากมายและที่สำคัญที่สุด เป็นที่ 1 ของโลกเลยก็ว่าได้ สำหรับวันนี้นี่เองผมก็จะมาแนะนำเพื่อน ๆ เข้าไปอีกครั้บว่าแนวคิดการทำธุรกิจของพี่ต่อนั้น ทำไมถึงได้สุดยอดจริงๆ

พอฟังแกผ่านยูทูบบ่อย ๆ เข้าจึงรู้ว่าแนวความคิดที่จะสร้างธุรกิจได้อย่างสุดยอดของแกนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ได้ว่าจะขายได้เท่าไหร่ นั่นหมายถึงคุณเอาแต่ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจก็คือ คุณได้สร้างคุณค่า หรือว่าประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าคุณสร้างประโยชน์ได้มาก แน่นอนคนที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าของคุณต้องได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่อัตโนมัติกันอยู่แล้ว

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจเรื่องราวของพี่ต่อฟีโน ว่าง ๆ ก็ลองเข้าไปดูแนวคิดการทำหนังโฆษณา และที่สำคัญที่สุด เรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตของแกนั้น ต้องเรียกได้ว่าไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงครับ เพราะว่าพี่ต่อฟีโนคนนี้เนี่ยเซอร์สุด ๆ นั่นเอง ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนคนไม่ค่อยน่าสนใจ แต่ความคิดของพี่ต่อเค้าน่าสนใจมาก ๆ ครับ