Tag Archive for 'จัดเก็บเอกสารตามประเภท'

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Document เป็นระบบที่ช่วยประหยัดการใช้งานกระดาษ สื่อสารได้รวดเร็ว มีการเชื่อมต่อกับระบบ อีเมล์ และ SMS คือ ผู้ส่ง เอกสารสามารถเลือกส่งแจ้งเตือนเอกสารเข้าที่เมล์ หรือ มือถือ ของผู้รับ ได้ทันที มีระดับการสื่อสารที่เหนือกว่าอีเมล์ คือ ผู้ส่งสามารถทราบได้ว่า ผู้รับ เปิดอ่าน ลงชื่อรับทราบ หรือส่งเอกสารต่อ สามารถใช้ติดตามงานเอกสารภายในองค์กรได้ ประหยัดเวลาและ บุคลาการในการติดตามงานเอกสาร เช่นการ ส่งหนังสือเวียน เกี่ยวกับ ระเบียบ,งานคำสั่ง,ประชาสัมพันธ์ สามารถส่ง และ ติดตามได้แบบ ออนไลน์ ทำงาน ด้วยกระบวนการทำงานแบบออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ network ภายในองค์กร ในลักษณะ Web Application ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน สามารถใช้งานบน Tablet หรือ IPAD สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน กำหนดสิทธิการใช้งาน แต่ละ เมนูได้อิสระ ลดการใช้กระดาษ […]