Tag Archives: มรดกทางปัญญา

การรักษามรดกทางปัญญาของประเทศในรูปแบบออนนไลน์

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งเอกสารหายากต่างๆ ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าในการสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ หากแต่ในปัจจุบัน ข้อมูลและองค์ความรู้เหล่านี้ยังคงบันทึกอยู่ในรูปแบบของเอกสารและหนังสือ ซึ่งสามารถเสื่อมสลายไปพร้อมกาลเวลา การรักษามรดกทางปัญญาของประเทศ ให้คงอยู่ ระบบการจัดเก็บและสะสมข้อมูล จึงต้องมีวิธีการจัดการที่สามารถแปลง ข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ มาสู่รูปแบบดิจิทัลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญครอบคลุมการเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนและไม่ทำลายต้นฉบับเดิม เนคเทคได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการแปลงและจัดเก็บหนังสือสำคัญของ หอสมุดแห่งชาติให้อยู่ในรูปดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โดยได้พัฒนาขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่เน้นความสำคัญกับการรักษา เอกสารต้นฉบับ เดิมที่มี การเก็บรักษามาอย่า่งยาวนานไม่ใ่ห้ถูก ทำลายไปด้วยการพัฒนา เครื่องสแกนเอกสารแบบตัววี (V-Shape Scanner) ที่สามารถรักษา และคงสภาพของหนังสือในขณะที่สแกนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยปกติ การสแกนหนังสือด้วยเครื่องสแกนเนอร์ ต้องอาศัยการวางหนังสือ ในแนวราบเพื่อให้ได้ภาพสแกนที่มีข้อมูลครบถ้วนทั่วทั้งหน้า วิธีดังกล่าวจะมีผล ต่อการสแกนหนังสือที่มีอายุยาวนาน ซึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือขาดหายไปใน ระหว่างการสแกนได้ การพัฒนาเครื่องสแกนเอกสารแบบตัววี … Continue reading

Posted in แนะนำบริการ | Tagged | Comments Off on การรักษามรดกทางปัญญาของประเทศในรูปแบบออนนไลน์